Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Vos Opvoeding, Mariëlle Vos.
Opdrachtgever:  De wederpartij van Opdrachtnemer.

Behandelovereenkomst:
Een schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende coaching of begeleiding van het kind, gezin of ouders.

Vos Opvoeding:
Mariëlle Vos en/of enige andere persoon werkzaam bij Vos Opvoeding.

Kind, gezin of ouders: 
De minderjarige, het gezin of de ouders/verzorgers van het kind op wie de coaching betrekking heeft, en in verband waarmee Behandelovereenkomst gesloten is.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen zijn bevestigd. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze Algemene Voorwaarden verwezen.

 

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de Behandelovereenkomst

 1. De tarieven genoemd in de Behandelovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De in een Behandelovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.
 4. Een Behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen. De Behandelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de Behandelovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.
 5. De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Behandelovereenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Behandelovereenkomst uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.

 

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Behandelovereenkomst van de Opdrachtgever, het Kind (gezin of ouders/verzorgers) of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
 2. Tenzij het Kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en het Kind ook richting Opdrachtgever. Tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het Kind in fysiek danwel psychisch gevaar verkeert, wanneer het geheimhoudingsprincipe wordt gehandhaafd.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind (gezin of ouders/verzorgers) of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer hiertoe te allen tijde gerechtigd.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Facturering vindt maandelijks en digitaal plaats, tenzij anders is overeenkomen.
 2. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 3. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

 

Artikel 7. Annulering en opzegging

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten, o.a. in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer de Behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
 2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.
 3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 50% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien geen annulering plaatsvindt, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Behandelovereenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de Behandelovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheids verzekeraar van Opdrachtnemer uitkeert.
 2. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 3. Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Behandelovereenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 9. Overig

 1. De Opdrachtgever dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.
 2. Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede inbegrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag.
 4. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik vind uw privacy net zo belangrijk als u. Daarom doet Vos Opvoeding er alles aan om uw persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met de persoonsgegevens van u en eventueel uw kind. 

Verwerkersverantwoordelijke 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens in de zin van de AVG is Marielle Vos, eigenaar van Vos Opvoeding. De praktijk is gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54526728. 

Verwerken persoonsgegevens 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende kindercoach, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en/of die van uw kind en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 1. Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en medische gegevens 2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend kindercoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Om uw aanvragen voor één van mijn diensten, nieuwsbrief of gratis weggever zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van u nodig. Ik verzamel geen gegevens voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik van te voren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb gekregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt of een dienst wilt afnemen. Alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik uw e-mailadres en naam om mijn nieuwsbrief te sturen. 

In deze Privacy Verklaring deel ik hoe ik de gegevens of informatie die u met mij deelt gebruik. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met me deelt: 

 1. Online, als u de website behorende bij Vos Opvoeding bezoekt: www.vos-opvoeding.nl 
 2. Offline, als u informatie met me deelt, bijvoorbeeld uw e-mailadres, omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen of informatie wilt ontvangen over een dienst of een dienst wilt kopen. 

Door mijn website te bezoeken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn website en diensten. Ook wanneer u offline gegevens met mij deelt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Door het contactformulier in te vullen en te verzenden op de website, geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens (naam en e-mail adres). Ik gebruik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en te communiceren. Ik gebruik deze gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u mij op een andere wijze persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefonisch of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald. Mocht u na een oriëntatie besluiten geen dienst bij mij af te nemen, dan verwijder ik al uw gegevens uit mijn systeem. Wilt u wel een dienst afnemen, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. 

Dossiergegevens 

De gegevens uit het cliëntendossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 2. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 3. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Overige persoonsgegevens 

Indien u een dienst afneemt van Vos Opvoeding (opvoedondersteuning, kindercoaching, KiCotraining, lezing, workshop of welke dienst dan ook), dan zal ik waarschijnlijk om meer gegevens vragen, bijvoorbeeld in een inschrijf-of intakeformulier of tijdens een gesprek. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die van belang zijn voor onze samenwerking en die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Ik geef uw informatie niet aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze uw informatie met derden, zonder uw nadrukkelijke toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Persoonsgegevens minderjarigen 

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder/verzorger. Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens 

 1. Uw naam, adres en woonplaats 
 2. Uw geboortedatum 
 3. De datum van de behandeling 
 4. Een korte beschrijving van de behandeling, te weten psychosociaal consult 
 5. De kosten van het consult 

Beveiliging 

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij Vos Opvoeding. Ik sla uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die u met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd. Mijn computer, telefoon en tablet zijn beveiligd met een code. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Vos Opvoeding verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden geen toegang hebben. 

Bewaartermijnen 

Vos Opvoeding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan logisch of nodig is voor het doel van de samenwerking. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst om factuurgegevens 7 jaar te bewaren. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Persoonsgegevens die in het kader van samenwerking met Vos Opvoeding zijn verzameld en niet wettelijk verplicht hoeven te voldoen, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van de samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

Rechten betrokkenen 

Vos Opvoeding respecteert uw privacyrechten. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kun je hierover met mij contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit document. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct met mij contact op te nemen en doe ik mijn uiterste best er samen met u uit te komen. Lukt dit niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Ik herzie deze privacyverklaring regelmatig en updates zullen op deze website geplaatst worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. 

Contactgegevens 

Vos Opvoeding

Praktijkadres: Johan van Oldenbarneveltlaan 2, 2582 NN Den Haag 

Postadres: Beukstraat 105, 2565 XX Den Haag 

www.vos-opvoeding.nl info@vos-opvoeding.nl +31 627420127 

AGB-Code Vos Opvoeding: 86913